Aby zapewnić naszym Gościom bezpieczny i spokojny pobyt w obiektach oferowanych przez Baltic Resort S.C. A. Kwiatkowski, A. Wójcik prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1. Rezerwacji można dokonać poprzez:

– naszą stronę internetową pod adresem: https://balticresort.eu/

– telefonicznie pod nr. 94 314 25 24 lub +48 508 901 903,

– mailowo pod adresem recepcja@balticresort.eu

2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji, zgodnie z wybraną ofertą w terminie do 48 godzin od dokonaniu rezerwacji o statusie „nowa” na konto:
BNP Paribas – 89 1600 1462 1829 5336 0000 0001
Baltic Resort s.c. A. Kwiatkowski, A. Wójcik
ul. Jagiellońska 3, 76-150 Darłowo
NIP: 499-067-68-78
REGON: 382511546
Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

3. Zadatek nie podlega zwrotowi.

4. W dniu przyjazdu Gościa pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł płatna gotówką. Kaucja zwracana jest na wskazany przez Gościa rachunek bankowy w terminie do 7 dni od wyjazdu.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia pobytu i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. W przypadku nie opuszczenia pokoju / domku / apartamentu do określonej godziny bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z recepcją pobierana będzie opłata za całą kolejną dobę i nie jest to jednoznaczne z możliwością pozostania na kolejną noc.

6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry, gotówką, przelewem lub kartą płatniczą w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy w recepcji Baltic Resort, która mieści się w Darłówku Wschodnim przy ul. Jagiellońskiej 3. 

7. Brak wpłaty całej kwoty za pobyt, skutkuje odmową wydania kluczy do apartamentu, pokoju, domku i zatrzymaniem wpłaconego wcześniej zadatku.

8. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem recepcji.

9. Zabrania się palenia papierosów w pokojach / domkach / apartamentach, łamania zasad P.Poż., BHP, niszczenia lub wynoszenia  jakichkolwiek rzeczy. Złamanie zakazu palenia papierosów jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój / domek / apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 złotych. 

10. O wszelkich usterkach powstałych w pokojach w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika recepcji. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

11. W przypadku zagubienia kluczy do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 120 zł.

12. Liczba osób przebywających w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej przy rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż zgłoszona pracownik Baltic Resort S.C. A. Kwiatkowski, A. Wójcik ma prawo zażądać dodatkowej opłaty.

13. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności  Baltic Resort S.C. A. Kwiatkowski, A. Wójcik  zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju / domku / apartamentu na inny o tym samym standardzie lub wyższym o czym Gość zostanie wcześniej poinformowany.

14. Dane osobowe przekazywane przez Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

15. Oferty oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Baltic Resort S.C. A. Kwiatkowski, A. Wójcik telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

16. Goście zamieszkujący w Obiektach Baltic Resort zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. 

17. Gość ma obowiązek zabezpieczyć wynajęte miejsce noclegowe podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie operator Baltic Resort jest uprawniony do obciążenia Gościa kosztami, które pozwolą na doprowadzenie miejsca noclegowego do stanu poprzedniego.

18. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, operator Baltic Resort jest  uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.

19. W obiektach Baltic Resort przyjmujemy zwierzęta, jednakże Gość zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu na terenie obiektów oraz zapoznania się z regulaminem przyjmowania zwierząt.

20. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Baltic Resort s.c. A. Kwiatkowski, A. Wójcik ul. Jagiellońska 3, 76-153 Darłowo
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : recepcja@balticresort.eu

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl